banner-gxkitovua2.png

HỘI ĐOÀN

Study group

“Tất cả các tín hữu có nghĩa vụ và quyền lợi phải làm sao cho sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa càng ngày càng được truyền tới hết mọi người, thuộc mọi thời và mọi nơi”. Công giáo tiến hành được hiểu là việc tông đồ giáo dân dưới sự lãnh đạo của hàng giáo phẩm, gồm các hội đoàn và các tổ chức hoạt động để thăng tiến xã hội và làm vinh danh Chúa.

817-386-5582

1112 Eagle Dr. Fort Worth, TX 76111