background1.jpg

THÔNG BÁO

Chương Trình Thánh Lễ Xuân 2021

Thứ năm, ngày 11 tháng 2

 • 7:00pm – Lễ giao thừa

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 2

 • 8:00am – Lễ mùng 1 Tết, cầu bình an.

 • 7:00pm – Lễ mùng 1 Tết, cầu bình an.

Thứ Bảy, ngày 13, tháng 2

 • 8:00am – Lễ mùng 2 Tết, cầu cho Tổ tiên

 • 5:00pm – Lễ Chúa Nhật TN VI

Chúa Nhật, ngày 14, tháng 2

 • 8:00am – Lễ Chúa Nhật TN VI

 • 10:00am – Lễ mùng 1 Tết cầu bình an

Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2021

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 2

 • 7:00pm – Tĩnh tâm. (Lm. Thịnh Đạt, CRM)

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 2

 • 5:00pm – Lễ CN II Mùa Chay

 • 6:00pm – Tĩnh tâm. (Lm. Thịnh Đạt, CRM)

Lễ Tr0 Mùa Chay 2021

Thứ Tư, ngày 17, tháng 2

 • 8:00am – Lễ Tro

 • 7:00pm – Lễ Tro

Chương Trình Hòa Giải Mùa Chay 2021

Thứ Năm, ngày 11 tháng 3

 • 6:00pm – 8:00pm

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 3

 • 6:00pm – 8:00pm

Contact Us

817-386-5582

1112 Eagle Dr. Fort Worth, TX 76111